Search form

Jɔ̌n 11:22

22Kɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ yɛ̌ chí nɛ́nɛ, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɛ́bhɛ́ Mandɛm ǎchyɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index