Search form

Jɔ̌n 11:23

23Yesu aghati Matá bɛ, “Chɔŋ mɔ́mayɛ ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index