Search form

Jɔ̌n 11:24

24Matá arɛm bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ chɔŋ ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ɛwak ɛnɛ bawú mankɛm bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, ndǔ ngwɛnti mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index