Search form

Jɔ̌n 11:25

25Yesu arɛm bɛ, “Mɛ kɛ nchí kʉ bawú mampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, mámbak nɛpɛ́m. Mmu anɛ ánókó mɛ, yɛ̌ angú gú, chɔŋ ampɛt ambak nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index