Search form

Jɔ̌n 11:26

26Nɛ yɛ̌ agha anɛ áchí nɛpɛ́m, anoko mɛ, apú gú wáwák. Matá, ɔnókó bɛyɔŋ ɛbhɛn?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index