Search form

Jɔ̌n 11:27

27Matá akɛmɛ bɛ, “Acha, nnókó. Nnókó bɛ́ ɔchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmɔ Mandɛm anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́twɔ fá amɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index