Search form

Jɔ̌n 11:28

Yesu are di kɛbhɔ

28Matá árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔk abhɨŋɨ mɔ́mayi María, aghati yí ndǔ ɛyu bɛ, “Ntɔŋ atwɔ, nɛ ǎyáŋ bɛghɔ wɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index