Search form

Jɔ̌n 11:29

29María ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, afate, áyák arɔk ntá Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index