Search form

Jɔ̌n 11:3

3Ɛ́kʉ́ bɔ̌mayi bátó ɛyɔŋ ntá Yesu Acha bɛ, “Acha, mmʉɛrɛ ywɛ anɛ ɔ́kɔ́ŋɔ́ ǎme.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index