Search form

Jɔ̌n 11:31

31Bo Israɛl abhɛn báchí anywɔ́p nɛ María báwaka nɛ yi, bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ yi afate áyák áfú nɛfí, bákóŋo yi nɛ nkaysi bɛ ǎrɔ̀ŋ ndǔ nnɛm bɛdi kɛbhɔ arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index