Search form

Jɔ̌n 11:32

32María arɔk nɛbhʉɛt anɛ Yesu achi. Nɛghɔ́ yí ághɔ́ Yesu, akwɛ́n yi bɛkak abho bɛrɛm bɛ, “Acha, mbɔ ɔchí fá, mbʉ́ mɔ́maya abhɨ́kɨ́ gú!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index