Search form

Jɔ̌n 11:33

33Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ María ádì nɛ bo Israɛl abhɛn bátwɔ́ bɛ́wáka nɛ yi bádì nkwɔ, ɛ́tɔ́k yi tɛ antɨ, ntínso nɛ́kɛ́m yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index