Search form

Jɔ̌n 11:34

34Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bábhɛ́mɛ́ yi fá?” Bákɛmɛ yi bɛ, “Acha, twɔ́ ghɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index