Search form

Jɔ̌n 11:36

36Ɛ́kʉ́ bo Israɛl bhɔ bábhó bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Akɔŋ nyaka Lásárɔs achá! Ghɔ ndu áré di.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index