Search form

Jɔ̌n 11:37

37Kɛ mbɔk ɛyap báré rɛm chi bɛ, “Yi mmu ákʉ́ nnɛ́mámɨ́k ǎghɔ mbaŋ, apú kwáy nyaka bɛkʉ bɛ Lásárɔs ákɛ́ gú?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index