Search form

Jɔ̌n 11:38

Yesu akʉ Lásárɔs apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

38Ɛ́pɛ́t ɛtɔk Yesu tontó, afa, arɔk ndǔ nnɛm. Nnɛm ɛnɔ nɛ́bhak chi mbok anɛ achi ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́. Mánaŋ básɔt nyaka ntay nɛgho bákúti nyǔnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index