Search form

Jɔ̌n 11:39

39Yesu aghati yɛ bo abhɛn bachi arɛ bɛ, “Bɨŋɨrí ká ntay ɛnɔ fɛrɛ́.” Kɛ Matá, manɔ ngú arɛm bɛ, “Acha, ɛriɛp ɛ́ya chɔŋ ɛncha. Ɛ́kʉ manywɔp anwi ɛchɔŋ ɛnɛ́ bábhɛ́mɛ́ yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index