Search form

Jɔ̌n 11:4

4Yesu ághókó nɔ́kɔ́ ntó ɛnɛn arɛm bɛ, “Nɛme ɛnɛ́n nɛ́pú nɛmě nɛwú, nɛ́chí chí bɛ́kʉ bo mángɔ́ bɛtaŋ Mandɛm. Nɛ́twɔ chí bɛ nɛ́mbák ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́kʉ̀ bo mángɔ́ bɛ Mmɔ Mandɛm abhɔŋ bɛtaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index