Search form

Jɔ̌n 11:41

41Bábɨ́ŋɨri yɛ ntay ɛnɔ báfɛ́rɛ anyǔ nnɛm. Yesu ayoŋ amɨ́k ayɨŋɨ mfay arɛm bɛ, “Ɛta, nkáká wɔ bɛ́ ɔghok mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index