Search form

Jɔ̌n 11:42

42Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔ̌ghok mɛ mpoknkɛm, kɛ ndɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ chí ɛ̌ti bo abhɛn bachi fá téé bɛ́ mánkwáy mɛnoko bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ fá amɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index