Search form

Jɔ̌n 11:43

43Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, abɨk bɛ, “Lásárɔs, fú twɔ́!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index