Search form

Jɔ̌n 11:44

44Lásárɔs mmu anɛ ánáŋ ágú nyaka, afú ndǔ nnɛm, nɛ ndɛn ɛnɛ mánɛ́bhɛ́ yí amɔ nɛ bɛkak nɛ bɛsí kɛ bábhɛ́mɛ yi. Yesu aghati bɔ bɛ, “Kaŋarí ká ndɛn ɛyɔ yi amʉɛt, bɛ yi ándɔ́k.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index