Search form

Jɔ̌n 11:45

Bǒbati ɛtɔk báté ɛyu bɛ mángwáy Yesu

(Mt 14.22-33; Mk 6.45-52)

45Bɛyǎ bo Israɛl abhɛn bakoŋo María bághɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́, mánóko yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index