Search form

Jɔ̌n 11:46

46Kɛ mbɔk yap báfá bárɔ́k ntá bǒnkwɔ Fárisi bághati bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu akʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index