Search form

Jɔ̌n 11:47

47Bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi bábhɨ́ŋɨ bo ndǔ ɛchɛmɛ́ bǒbati Israɛl. Báchɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɛbhʉɛt amɔt bárɛm bɛ, “Chɔŋ sɛ́nkʉ ná? Mmǔ-nɛ ǎtɔ̀ŋ bɛyǎ bɛrɨŋɨ́ maknkay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index