Search form

Jɔ̌n 11:49

49Kɛ mmǔ wap amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Káyfas anɛ achí nyaka mǔngo bachiǎkap Mandɛm ndǔ mmíɛ́ ɛnɔ, arɛm ntá yap bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yɛ̌nyɨŋ!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index