Search form

Jɔ̌n 11:50

50Bǎbhɨkɨ rɨŋɨ bɛ ɛrɨ ntá yɛka bɛ mmu amɔt ángú ɛ̌ti bo mankɛm ɛcha bɛ ɛtɔk ɛnkɛm ɛnɛm?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index