Search form

Jɔ̌n 11:51

51Káyfas abhɨ́kɨ́ rɛm nyaka nɔ chi mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú ndǔ nkaysi yi. Mandɛm kɛ ákʉ́ nyaka bɛ yi andɛm nɔ mbɔ mǔngo bachiǎkap ndǔ mmíɛ́ ɛnɔ. Arɛm bɛ́ chɔŋ Yesu ángú ɛ̌ti bo Israɛl mankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index