Search form

Jɔ̌n 11:52

52Yesu abhɨkɨ bhɔ́ŋ nyaka bɛ́gu chí ndiɛrɛ ɛ̌ti bo Israɛl. Abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́gu ɛ̌ti bɔ̌ Mandɛm abhɛn bátáká mmɨk nkɛm bɛ mambak ndǔ nkwɔ́ amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index