Search form

Jɔ̌n 11:53

53Bɛ́bhó ɛwak ɛyɔ, bǒbati bo Israɛl báré yáŋ mbi bɛ́wáy Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index