Search form

Jɔ̌n 11:55

55Mpok mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ bo Israɛl arɔp kɛkwɔt. Bɛyǎ bho báfa ndǔ bɔ̌bɛtɔk bhap bako, barɔk Yerúsalɛm ɛnɛ́ mpok ɛpǎ ɛyɔ ábhɨ́kɨ́ re ghaka, ndu bɛkʉ bɛ mámbák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm mbɔ ɛnyu bo Israɛl bákʉ nɔkɔ nyaka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index