Search form

Jɔ̌n 11:56

56Bǒ bhɔ báyàŋ nyaka Yesu, nɛ ndu báchɛ́mɛ́ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm báré bhɛ́p batɨ bɛ, “Bǎkáysí bɛ́ yí? Bǎkáysí bɛ́ apu twɔ ndǔ ɛpǎ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index