Search form

Jɔ̌n 11:57

57Bǒbati bachiǎkap nɛ bǒnkwɔ Fárisi báchyɛ́ nyaka ɛyɔŋ bɛ yɛ̌ agha anɛ árɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ Yesu achi, ángátí bhɔ́ bɛ mánkɛ́m yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index