Search form

Jɔ̌n 11:6

6Yɛ̌ nɔ, mpok yi ághókó bɛ́ Lásárɔs ǎme, achɔkɔ ɛbhak ɛnɛ yi achi ndǔ manywɔp apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index