Search form

Jɔ̌n 11:7

7Manywɔp yɔ apay áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Sɛ́mpɛ́tnsɛm atú Judɛ́ya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index