Search form

Jɔ̌n 11:8

8Bakoŋo bhi bárɛm bɛ, “Ntɔŋ, ɛ́bhɨ́kɨ́ re tat ɛnɛ bǒ batí Israɛl báyàŋ bɛ́tɛmti wɔ nɛ batay mángwáy, ɔbhɛ́ ɔ̌pɛtnsɛm arɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index