Search form

Jɔ̌n 11:9

9Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Pú maŋɔkɔ́ nywɔp áchi byo nɛ apay bɛ́bho beti bɛ́gháka beku? Mmu anɛ ákɔ̀ nɛ ngósí, apú chɨŋti nɛkwɛn mbɔnyunɛ ǎghɔ̀ ɛrɔ́ŋɔ́ mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index