Search form

Jɔ̌n 12:1

Ngɔrɛ́ amɔt awati Yesu nɛ bawɛrɛ́riɛp

(Mt 26.6-13; Mk 14.3-9)

1Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛ́rɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ manywɔp atandat, Yesu afa arɔk Bɛ́tani. Bɛ́tani abhak ɛtɔk Lásárɔs anɛ Yesu akʉ yi apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index