Search form

Jɔ̌n 12:10

10Ɛ́kʉ́ bǒbati bachiǎkap Mandɛm báté ɛyu bɛ mángwáy Lásárɔs nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index