Search form

Jɔ̌n 12:11

11Báyàŋ nyaka bɛ mángwáy Lásárɔs nkwɔ mbɔnyunɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari nɛ yi ɛ́kʉ́ nyaka batɨ̌ bo Israɛl bábʉɛ̀ bhɔ, mánoko nɔkɔ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index