Search form

Jɔ̌n 12:12

Yesu achwe Yerúsalɛm mbɔ Acha

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Lk 19.28-40)

12Nɛ́yí nɔ́kɔ́, bɛyǎ bo abhɛn bátwɔ́ ndǔ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ bághók bɛ́ Yesu ǎtwɔ̀ Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index