Search form

Jɔ̌n 12:13

13Ɛ́kʉ́ bo babho bɛ́kpɔ́ti bɛ́wɔ̌amáŋ mandɔkɔ nɔkɔ bɛtɛmɛri yi, mámbɨk mandɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Sɛ́mbɨ́tí Mandɛm mfay! Mandɛm ánjɛ́t mmu anɛ átwɔ̀ ndǔ nnyɛ́n Acha! Sɛ́mbɨ́tɨ́ Mfɔ bo Israɛl!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index