Search form

Jɔ̌n 12:14

14Yesu asɔt mɔ́mpɔŋɔ batu, achɔkɔ yɔ́ ansɛm nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyu básɨŋɨ amɛm Ɛkáti Mandɛm bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index