Search form

Jɔ̌n 12:15

15“Bǒ ɛtɔk Síɔn, bǎkɛ́ cháy. Ghɔ́ ká, Mfɔ ywɛka ǎtwɔ̀, chɔ́kɔ́, amfay mɔ́mpɔŋɔ batu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index