Search form

Jɔ̌n 12:16

16Mpok anɛ barak ayɔ áfákárí, baghɔk Yesu kɛjwimɛm bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn básɨŋɨ ɛ̌ti yi kɛ bɛ́fù nɔ́ tɛtɛp. Kɛ mpok Yesu apɛrɛnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ Mandɛm asɔt yi amfay achyɛ yi kɛnókó, bátɨk yɛ bɛ básɨŋ nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɔ ɛ̌ti yi. Bátɨk nkwɔ́ ɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ bɛ́fákári ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index