Search form

Jɔ̌n 12:17

17Bo abhɛn bachi nɛ Yesu mpok yi ákʉ́ Lásárɔs afu ndǔ nnɛm báre ghati bo ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí mbɔ batísiɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index