Search form

Jɔ̌n 12:18

18Ntí anɛ bɛyǎ bo bárɔ̀ŋ nyaka bɛghɔ Yesu chí bɛ, bághok bɛ́ yi akʉ ɛrɨŋɨ́ maknkay ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index