Search form

Jɔ̌n 12:19

19Bǒnkwɔ Fárisi bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ bɛyǎ bo bárɔ̀ŋ ntá Yesu bábho yɛ bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Sɛ́wày chí mmʉɛt. Yɨ́ŋɨ́, mmɨk nkɛm arɔbhɛ koŋo chi yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index