Search form

Jɔ̌n 12:2

2Arɛ́, bákʉ́ yi nɛnyíɛ́ běku. Matá kɛ áfʉɛ̀t nyaka nɛnyíɛ́. Lásárɔs abhak mmu amɔt ndǔ bo abhɛn bachɔkɔ mányiɛ nɛnyíɛ́ nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index