Search form

Jɔ̌n 12:20

Mbɔk bǒ Grik nkwɔ báré yaŋ bɛghɔ Yesu

20Mbɔk bǒ Grik nkwɔ báchí nyaka ndǔ nkwɔ bho abhɛn bárɔ́ŋɔ́ Yerúsalɛm bɛchyɛ bakak ntá Mandɛm ndǔ mpok Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index